Vad kan du göra för att rädda klimatet?

I massmedia ges ofta tips på hur man kan hjälpa till att minska klimatförändringarna. Men fokus är ofta på ganska små och oförargliga tips. Kanske är man rädd att skrämma bort läsarna om man ställer för stora krav på dem? Men sanningen är att ska du ändra dina utsläpp med mer än några få procent så krävs det betydligt mer än att du sparar på varmvatten, sopsorterar, slutar överdosera tvättmedel, frostar av frysen, installerar lågenergilampor, skriver på namnlistor, tittar på klimatgalor och slutar köpa mineralvatten.

Men på Klimatfakta stryker vi inte alltid läsarna medhårs. Till 2050 bör utsläppen av växthusgaser minska med mellan 50 och 100 procent för att undvika farliga klimatförändringar. I denna artikel listar vi 10 krafttag som du som privatperson kan välja ibland om du vill göra en markant skillnad på dina utsläpp av växthusgaser.

Minska ditt flygande

Flygresandet står fortfarande för en mindre del av koldioxidutsläppen men ökar mycket fort. Dessutom finns det tecken på att just flyg är ett extra skadligt sätt att förbränna fossila bränslen på genom den vattenånga som släpps ut på hög höjd och därigenom ytterligare bidrar till uppvärmningen.

En enda Thailandresa med flyg utgör en tredjedel av en typisk svensks årliga koldioxidutsläpp. Är du en flitig flygresenär kan du göra en stor skillnad genom att ändra dina resvanor.

Bli vegetarian

Världens köttproduktion generar mer utsläpp av växthusgaser än världens transporter. En radikal åtgärd är att avstå från kött som vi faktiskt inte behöver om man äter balanserat. De flesta grönsaker är betydligt klimatvänligare än kött men du bör undvika växthusodlade eller flygtransporterade grönsaker som orsakar mycket stora utsläpp.

Sedan 1990 har den svenska köttkonsumtionen per person ökat med otroliga 38 procent. En mindre drastisk åtgärd än att bli vegetarian är därför att helt enkelt äta som du (eller dina föräldrar) gjorde 1990. Man kan också bli vegetarian en dag i veckan.

Skaffa färre barn

Enligt FN så kommer 2005 års befolkning på 6,5 miljarder i världen öka med mellan 20 och 65 procent till 2050. Det säger sig självt att de kraftiga minskningarna av utsläppen som krävs blir svårare ju fler vi blir. Du kan dra ditt strå till stacken genom att skaffa färre barn. Skaffar du fler än två barn bidrar du till befolkningsökningen.

Bo mindre

Vårt boende står för en stor del av vår energiförbrukning. Det är naturligtvis bra att isolera och sänka innertemperaturen men de riktigt drastiska minskningarna åstadkommer du genom att flytta från en stor villa till en mindre villa eller från en villa till en lägenhet.

Köp mer tjänster

Flera av tipsen i denna artikel gör att du sparar pengar. Det gäller att se till att du inte använder de sparade pengarna till någon annan lika skadlig konsumtion, i så fall är inget vunnet. Genom att öka din konsumtion av tjänster vars kostnad till största delen utgörs av arbetskraft så säkerställer du att den andel av dina pengar som kan användas till energiintensiva produkter minskar. Exempel på tjänster med lågt energiinnehåll för privatpersoner är: restaurangbesök, kurser, massage, hemhjälp, hantverkare, bio och konserter.

Jobba mindre

Detta är kanske den mest heliga kon av dem alla. Det är bra att jobba helt enkelt. Men när allt fler har allt de behöver utom tillräckligt med tid, så borde ju den mest efterfrågade produkten vara tid? Den kan vi “köpa” av vår arbetsgivare genom att jobba mindre. Om vi jobbar mindre så tjänar vi mindre och vår klimatpåverkan minskar i ungefär samma utsträckning som våra inkomster.

Man behöver inte vänta på politiska beslut om kortare arbetsvecka. Föräldrar med barn under åtta år har rätt till deltid på 75 procent för båda föräldrarna. Även utan småbarn kan arbetsgivaren i vissa fall frivilligt gå med på en kortare arbetstid.

Bo på rätt ställe

Var vi bor har mycket stor inverkan på hur stort vårt behov av bilåkande är. Det sämsta stället att bo på ur ett klimatperspektiv är i en storstadsförort med dålig kollektivtrafik och långt till jobbet. I många fall leder ett sådant boende att bilen måste användas för alla resor till och från jobbet, att hämta barnen på dagis eller skola, alla inköp och så vidare.

Ett mycket energisnålare sätt att bo är i en småstad med nära till allt eller centralt i en storstad där man kan klara sig utan bil.

Engagera dig

Mänskligheten står nu inför den kanske största utmaningen någonsin. Vad är du bra på? Som entreprenör kanske du kan skapa morgondagens energisnåla lösningar? Som anställd kanske du kan våga ifrågasätta ditt företags slöseri med energi och resor? Som politiker kanske du kan våga utmana dina väljare med en realistisk vision om hur vi ska ta oss igenom detta? Det är du som bäst vet vad du kan göra. Det känns bättre att göra något än att bara sitta och titta på när det går utför.

Lär dina barn

Att minska utsläppen med 50 till 100 procent i en värld med ökande befolkning, ekonomisk tillväxt och en större andel rika är omöjligt med endast tekniska förbättringar. Våra konsumtionsvanor måste i grunden läggas om. På vilket sätt förbereder du dina barn för de framtida utmaningar de kommer att möta och gör dem till en del av lösningen?

Rösta rätt

Vi vill inte ha ett politisk system där vi tvingar folk till drastiska åtgärder så som de som listas i denna artikel. Däremot vore det mycket bra om vi hade ett politiskt system som uppmuntrar folk till rätt val. Så är inte fallet idag, i många fall motarbetar våra lagar och regler de förändringar som behövs:

  • Ränteavdrag för villaägare uppmuntrar till ett större boende
  • Skattebefrielsen på flygbränsle, låg moms på inrikesresor, ingen moms på utrikesresor, tax-freehandel och bidrag till flygplatser uppmuntrar till ett ökat flygresande och flygfraktande
  • EU:s kraftiga jordbrukssubventioner sänker matpriserna och gör att vi kan öka vår konsumtion av dyrare livsmedel som kött. Den ökade svenska köttkonsumtionen hänger ihop med inträdet i EU och de lägre köttpriserna som följde.
  • Det finns inget lagstöd för den som vill jobba deltid om man inte har småbarn
  • Höga barnbidrag uppmuntrar att vi skaffar fler barn
  • Stora motorvägsprojekt betalda av staten uppmuntrar bilåkandet
  • Stadsplanering som styckar städerna i separata områden för boende, jobb och inköp gör oss bilberoende
  • Skattebefrielse för växthusodlare och andra energiintensiva industrier uppmuntrar till energislöseri
  • Trots det varmare klimatet och de ganska höga skatterna på bränslen och energi ökar Sveriges totala energikonsumtion stadigt
  • Skyhöga skatter och arbetsgivaravgifter på arbete gör att vi konsumerar långt mindre tjänster än vad vi skulle kunna göra. Här finns helt klart utrymme att flytta en betydande del av skattetrycket från arbete till energi.

Politikerna skulle alltså kunna göra mycket mer. Men det är vi som väljare som bestämmer vad våra politiker gör. Så länge som de flesta av oss väljer politiker efter vem som lovar just oss flest bidrag, förmåner eller skattelättnader så blir det inte de ändringar som krävs i vårt politiska system.