Valet 2006: Vänsterpartiets klimatpolitik

Vänsterpartiet

Följande stycken ur Vänsterpartiets valplattform 2006 berör klimatpolitik:

Omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi måste fortsätta som ett led i arbetet med att motverka växthuseffekten. Samtidigt måste kärnkraftsavvecklingen drivas på och garanteras.

Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för energiomställningen. Stat och kommuner måste stimulera och underlätta energieffektivisering, teknikutveckling inom miljöområdet och produktion av förnyelsebar energi. Här kan många nya arbetstillfällen skapas inom både offentlig och privat sektor.
…
Inom femton år ska den fossila bränsleförbrukningen minska med 80 procent. Det kräver stora satsningar på förnybara och miljövänliga drivmedel. Framför allt krävs en minskning av bilismen genom en kraftig satsning på kollektivtrafik och stora investeringar i spårbundna transporter med därtill kopplade ekonomiska styrmedel.

Hållbar utveckling innebär att våra livsmönster och vår konsumtion anpassas till vad miljön långsiktigt kan bära. Med tekniska lösningar, politiska regleringar samt effektivare resursanvändning kan vi komma en bit på väg för att ändra de strukturer som styr konsumtionen i fel riktning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *