Valet 2006: Centerpartiets klimatpolitik

Centerpartiet

Följande stycken ur Centerpartiets valmanifest berör klimatpolitik:

Växthuseffekten kräver omställning nu. Redan första dagen kommer en ny regering att erbjuda samarbete med fordons- och byggindustrin. Medborgarna behöver både bilar som byggs på bästa tillgängliga teknik med bränslesnåla motorer som går på alternativa bränslen och energisnåla bostäder konstruerade med bästa teknik till konkurrenskraftiga priser.

Sverige behöver genomföra ett bränslebyte för att kunna nyttja bilen också i framtiden utan att äventyra klimatet. Transportsektorn står för en tredjedel av koldioxidutsläppen i Europa och måste därför tas in i EU:s handel med utsläppsrätter. Alla nya bilar som säljs i Sverige ska senast 2015 kunna köras på alternativa bränslen. Med olika skattestimulanser och fler tankställen ges fler möjlighet att byta till en miljöbil.

Fler morötter och färre piskor. Företag och enskilda som tar sitt miljöansvar ska erbjudas världens bästa villkor. Framtiden ropar efter ny teknik och miljövänlig energiproduktion. Med mer satsning på forskning och utveckling kan Sverige bli världsledande inom miljöteknik och samtidigt en förebild för andra i miljöarbetet.

För en hållbar utveckling krävs nytänkande kring produktion, distribution och konsumtion av energi. Den billigaste kilowattimmen är den som aldrig används.

Med gröna elcertifikat, vita certifikat för effektivare elanvändning och återvinningscertifikat stimuleras miljövänlig kraftproduktion och miljövänligt användande av energi. Därigenom kan också kärnkraften fasas ut på ett ansvarsfullt sätt.

Bostäderna ska byggas så att kemikalier undviks, sophantering blir enkel och energislöseri elimineras. Den som bygger energisnålt ska inte behöva betala mer i fastighetsskatt utan mindre. Det ska märkas i plånboken också för den enskilde om man lever sparsamt med jordens resurser.
….
EU för en gemensam miljöpolitik. Vi vill att EU:s nya stora uppdrag ska vara att forma en gemensam europeisk miljöpolitik (CEP) för ett hÃ¥llbart samhälle. För att inget land ska fÃ¥ smita undan sitt miljöansvar behöver vetot inom EU:s miljöpolitik avskaffas. … Nya miljövänliga energislag mÃ¥ste utvecklas som bioenergi, sol- vind och vÃ¥genergi för att minska sÃ¥rbarheten i ekonomin och energiförsörjningen – och fasa ut de skadliga, ändliga energislagen. Sverige kan genom en kraftfull satsning pÃ¥ vÃ¥ra egna men ocksÃ¥ bidra till att lösa mÃ¥nga fattiga länders miljö- och energiproblem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *