Valet 2006: Övriga partiers klimatpolitik

Slutligen, åsikterna hos några partier utanför riksdagen som fått uppmärksamhet i media:

För samtliga partier nedan har deras valmanifest varit källan.

Unika partiet

Folkomröstningen i Stockholm kring trängselavgifter ska följas och om ett införande av avgifterna väljs ska inkomsterna från systemet oavkortat gå till kollektivtrafiken.

Junilistan

Det är viktigt att hushålla väl med både naturresurser och pengar för en framgångsrik miljövård. För att styrmedlen inte ska snedvrida konkurrensen är det viktigt att tillämpa principen om att förorenaren ska betala. Av samma anledning är det viktigt att vara försiktig med subventioner till miljöåtgärder. De kan behövas för att tillfälligt främja introduktionen av ny teknik men får inte bli huvudlinjen i svensk miljöpolitik.

Osäkerhet om världens framtida oljeförsörjning och miljöeffekterna av fossila bränslen innebär att vi måste få en långsiktig och tydlig energipolitik som gör oss mindre beroende av importerade fossila bränslen. [om ny kärnkraftsomröstning]

Systemet med handel i utsläppsrätter är en bra metod för att på ett kostnadseffektivt sätt begränsa utsläppen av koldioxid i atmosfären. I avvaktan på entydiga resultat från forskningen kring växthusgaser och deras påverkan på jordens klimat är detta arrangemang en rimlig väg att tillämpa en kostnadseffektiv försiktighetsprincip. Junilistan stöder arbetet med att vidga kretsen av länder och branscher som omfattas av handeln i utsläppsrätter.

Lägga grunden till en långsiktig energipolitik efter att först ha klargjort förutsättningarna genom bland annat en folkomröstning om kärnkraften i september 2007

Minska utsläppen av fossila bränslen från fordon och förbränning, för att motverka problemen med växthuseffekten och klimatförändringar samt främja människors hälsa

De fyra undantagna nationalälvarna Vindelälven, Pite, Kalix och Torne älv bevaras i oförändrat skick till gagn för kommande generationer

Piratpartiet

Tar enligt deras valmanifest uttryckligen inte ställning i miljö- eller klimatpolitik.

Feministiskt initiativ

Verkar också avstå från att ta ställning i miljö- eller klimatpolitik, i alla fall nämns det inte i deras valmanifest eller på deras hemsida.

3 thoughts on “Valet 2006: Övriga partiers klimatpolitik”

 1. Korrigerar här en total missuppfattning 🙂 (dock lite sen)

  Jacob skriver att Piratpartiet inte har ett miljöprogram, vilket är totalt fel. Några av de viktigaste premisserna för all miljöaktivism är yttrandefrihet, föreningsfrihet och mötesfrihet. Jacob nämner exempelvis olika miljöbovar med namn, vilket kan hindras av nuvarande eller framtida upphovsrättslagar.
  Ett exempel pÃ¥ detta är kampanjen “What is wrong with Mac Donalds” där olika lagar användes för att personligen komma Ã¥t aktivister som förde fram fakta som ställde företaget i ofördelaktig dager.

  Att strida mot dolda begränsningar i yttrandefrihet torde ligga högt i dagordningen för varje miljömedveten person. Idag när stora mängder pengar används för att förvanska information om växthuseffekten torde hotet om att sanningen inte kommer vara ett större hot än att ingenting görs i tid.

 2. Enligt piratpartiets valmanifest: “Piratpartiet tar inte ställning i höger/vänster-frÃ¥gor, eller andra frÃ¥gor som ligger utanför vÃ¥rt principprogram.”

  Detta tolkade jag som att man inte tar ställning i miljö eller klimatpolitik. Det resonemang du för kan jag inte hitta i deras valmanifest.

 3. Håller med om att Piratpartiet inte har ett miljöintresse även om många av dess medlemmar även är engagerade i miljöfrågor.

  Även om ordet klimat inte ingår i manifestet kan det politiska målet vara gynnsamt för klimatet och indirekt finns ett klimatprogram.

  Då jag i min privata lilla åsikt anser att informationsmonopol är det enskilt största hotet mot klimatet anser jag även att piratpartiet för den viktigaste miljöpolitiska frågan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *