Valet 2006: Övriga partiers klimatpolitik

Slutligen, åsikterna hos några partier utanför riksdagen som fått uppmärksamhet i media:

För samtliga partier nedan har deras valmanifest varit källan.

Unika partiet

Folkomröstningen i Stockholm kring trängselavgifter ska följas och om ett införande av avgifterna väljs ska inkomsterna från systemet oavkortat gå till kollektivtrafiken.

Junilistan

Det är viktigt att hushålla väl med både naturresurser och pengar för en framgångsrik miljövård. För att styrmedlen inte ska snedvrida konkurrensen är det viktigt att tillämpa principen om att förorenaren ska betala. Av samma anledning är det viktigt att vara försiktig med subventioner till miljöåtgärder. De kan behövas för att tillfälligt främja introduktionen av ny teknik men får inte bli huvudlinjen i svensk miljöpolitik.

Osäkerhet om världens framtida oljeförsörjning och miljöeffekterna av fossila bränslen innebär att vi måste få en långsiktig och tydlig energipolitik som gör oss mindre beroende av importerade fossila bränslen. [om ny kärnkraftsomröstning]

Systemet med handel i utsläppsrätter är en bra metod för att på ett kostnadseffektivt sätt begränsa utsläppen av koldioxid i atmosfären. I avvaktan på entydiga resultat från forskningen kring växthusgaser och deras påverkan på jordens klimat är detta arrangemang en rimlig väg att tillämpa en kostnadseffektiv försiktighetsprincip. Junilistan stöder arbetet med att vidga kretsen av länder och branscher som omfattas av handeln i utsläppsrätter.

Lägga grunden till en långsiktig energipolitik efter att först ha klargjort förutsättningarna genom bland annat en folkomröstning om kärnkraften i september 2007

Minska utsläppen av fossila bränslen från fordon och förbränning, för att motverka problemen med växthuseffekten och klimatförändringar samt främja människors hälsa

De fyra undantagna nationalälvarna Vindelälven, Pite, Kalix och Torne älv bevaras i oförändrat skick till gagn för kommande generationer

Piratpartiet

Tar enligt deras valmanifest uttryckligen inte ställning i miljö- eller klimatpolitik.

Feministiskt initiativ

Verkar också avstå från att ta ställning i miljö- eller klimatpolitik, i alla fall nämns det inte i deras valmanifest eller på deras hemsida.