Gästinlägg: En introduktion till växthuseffekten

Jag är glad att kunna presentera det första gästinlägget på Klimatfakta. Det är en introduktion till växthuseffekten skriven av Thomas Palm, som är teknisk doktor i mikrovågsteknik och som ser vetenskapen bakom klimatförändringarna som ett fritidsintresse. Thomas artikel beskriver på ett enkelt och pedagogiskt sätt fysiken bakom växthuseffekten och hur man som forskare tänker kring det här problemet. Jag lämnar ordet till Thomas:

Alla kroppar strålar ut energi, mer energi ju varmare de är. Mäter man hur mycket energi jorden absorberar från solen (och lägger till den mycket mindre geotermiska energi som jorden producerar internt) så räcker denna till att värma upp jorden till ungefär –20 C, och mycket riktigt, mätningar från rymden visar att jorden har denna temperatur sett utifrån.

Att vi vid markytan har en mycket behagligare temperatur beror på växthuseffekten, att vår atmosfär är så fiffigt konstruerad att den släpper igenom det mesta av det synliga ljus som solen skickar ut samtidigt som den blockerar mycket av den mer långvågiga värmestrålning som skickas ut från jorden. Denna princip kände man till redan i början av 1800-talet, och från Svante Arrhenius första beräkningar i slutet på 1800-talet har man gradvis förbättrat de modeller som kan matematiskt beskriver hur mycket varmare jordytan är. Baserat på mätningar hur gaser beter sig i laboratorium och på etablerad fysik kan man idag räkna ut varför växthuseffekten är så stor som den är. Det är framförallt koldioxid och vattenånga som hindrar att värmen strålar ut i rymden, och samma modeller som förklarar dagens växthuseffekt kan också användas för att se vad som händer om koldioxidhalten stiger, och de ger då inte oväntat resultatet att växthuseffekten stiger och jorden blir varmare om man ökar mängden växthusgaser, ca 3 grader om koldioxidhalten dubblas. Som bekräftelse på att dessa modeller stämmer kan man kontrollera om de kan reproducera den uppvärmning som skett under 1900-talet, den tillfälliga avkylning som följde av vulkanen Pinatubos utbrott eller storleken på temperaturskillnaden mellan istider och värmeperioder.

Växthuseffekten
En schematisk bild som visar hur atmosfären släpper in
solstrålning och fångar energi som strålar från jordytan

Som alltid i vetenskapen är sanningar preliminära. Det kan alltid finnas någon annan teori som förklarar ett visst fenomen på något annat sett. Detta utnyttjas av ”skeptiker” som hävdar att den mänskligt orsakade växthuseffekten inte är bevisad. Vad man då skall fråga dessa skeptiker är om de har någon alternativ förklaring som kan reproducera både den absoluta storleken på växthuseffekten och storleken på de klimatvariationer som förekommer. Någon sådan alternativ förklaring finns inte mig veterligt.

Lägg märke till att en sådan teori har två allvarliga problem den måste lösa: först måste den förklara varför mer koldioxid inte ger den uppvärmning som dagens klimatmodeller förutspår, sedan måste den hitta en alternativ mekanism som kan förklara de klimatvariationer som ändå sker. Att hitta på en teori som kan förklara en enstaka observation är enkelt, det är just att få den att stämma med samtliga kända fakta som kännetecknar en framgångsrik vetenskaplig teori.

22 thoughts on “Gästinlägg: En introduktion till växthuseffekten”

 1. Skoog försöker övertyga genom att dränka folk i mängder av diagram. Bara ett exempel på kvaliteten från hur Skoog bahandar satellitdata av uppvärmning:
  * Skoog har helt missat att en avkylning av stratosfären är en förutsagd effekt av växtuseffekten i kombination med ozonuttunning. Den kurva han visar är alltså snarare en bekräftelse på att modellerna fungerar.
  * Skoog plockar data från 2003, vilket är olyckligt eftersom Spencer och Christy sedan dess modifierat sin algoritm ett antal gånger, specielt sedan de fick påpekat ett teckenfel i deras beräkningar. Idag ser även Spencer och Christy en uppvärmning i troposfären.
  * Skoog ignorerar att det finns andra grupper som analyserat precis samma temperaturdata och funnit en än högre uppvärmning.

  En lite mer aktuell diskussion av just dessa satellitdata återfinns här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Satellite_temperature_measurements

 2. Anders, jag tror att du får granska dina källor lite mer kritiskt. Lars Silen som du länkar till har också följande åsikter:

  I believe that a Persian noble that was brought as a prisoner to the holy land has the key to a newborn religion that will eliminate conflicts between religions. The bahá’í faith has many of the answers to todays big and growing problems. I think that Bahá’u’lláh is the person that Christians have been expecting for almost 2000 years.

 3. Jag får be om ursäkt för att jag missuppfattade en sak. Skoog länkade till en sida av Silén som är den som stod för felaktigheterna. Att Silén är religiös tycker jag inte man kan lasta honom för, däremot visar hans sida om transmutation hemma i köket på en allmänt excentrisk syn på hur fysik fungerar.

 4. Då man diskuterar den globala uppvärmningen kan det vara skäl att hålla sig till fysiken i frågan. Att hänvisa till irrelevanta frågor aller genom att ta till angrepp på person visar att de egna argumenten inte håller.
  Vad vet vi om den globala uppvärmningen?
  – Växthuseffekten är ett faktum. Dett är inte något en fysiker kan betvivla.
  – Jordens medeltemperatur har sannolikt stigit 0,5 … 0,6 grader under det senaste århundradet.
  – Koldioxidhalten har stigit betydligt sedan mitten av 1900-talet.
  – Den viktigaste växthusgasen är inte koldioxid utan vattenånga. Problemet med vattenånga är att temperaturens inverkan på mängden vatten i atmosfären delvis är okänd liksom även mekanismerna kring molnbildningen (endast daggpunkten räcker inte till som förklaring).
  – Vi vet att solens energiproduktion (solkonstanten varierar betydligt). Solkonstanten har förändrats _mycket_ under det senaste århundradet.
  – Vi vet att många temperaturmätningar på marken förvrängs av värmenedsmutsning. Denna effekt är svår att eliminera och kan ligga bakom _en_del_av_temperaturstegringen_.
  – Vi vet att satellitmätningar av de lägre delarna av atmosfären inte visar den förväntade uppvärmningen. Detta _kan_ bero på att satelliten mäter en verklig medeltemperatur där värmenedsmutsning från mänsklig bebyggelse inte syns.
  – Vi kan se en svag ev. sjunkande trend i temperaturmätningarna av de övre delarna av atmosfären. Detta är en förväntad effekt av en förstärkt växthuseffekt.

  Utgående från ovanstående kan man då ställa frågan:

  Hur stor andel har växthusgasen koldioxid i den observerade temperaturstegringen och hur stor andel har andra faktorer? Som det framgår av min hemsida uppfattar jag att inverkan från koldioxiden ligger på kanske 30% medan resten beror på andra (naturliga) faktorer. Hur stor inverkan olika faktorer kan tänkas ha är en intressant fysikalisk fråga som är värd att diskutera på djupet.

  De åtgärder mänskligheten tar till för att t.ex. minska på koldioxidutsläppen kan betyda att resurser inte finns för andra viktiga uppgifter (t.ex. för att eliminera nöden och indirekt befolkningstillväxten i tredje världen). För att mänskligheten skall kunna ta rätt beslut måste besluten baseras på korrekta fakta och inte allmänt tyckande. Plocka alltså fram kalkylatorerna och sätt igång och räkna själv. Om du (alla ni läsare) inte klarar av de nödvändiga överslagsberäkningarna förstår ni knappast den underliggande fysiken tillräckligt för att kunna välja mellan domedagsgrupper och skeptiker.
  Lars Silen (Fysiker)
  Finland

 5. Kommentar till Thomas Pam: Experimenten hemma framför datorn är på inget sätt avslutade och jag påstår inte (om du läser den halvfärdiga sidan) att transmutation verkligen sker utan spekulerar kring vilka mekanismerna bakom vissa observerade fenomen kunde vara. Tills vidare är det fråga om trevliga (livsfarliga) experiment för produktion av plasma hemma på köksbordet.
  Observera dock att det finns mängder av väl underbyggda artiklar i vetenskapliga publikationer som tyder på att man inte behöver speciellt höga energier för att producera små mängder av (nya?) grundämnen på ytan av en elektrod. Fenomenet förekommer vid elektrolys av vatten, elektrolys av salter och vid plasmaurladdningar. Konventionell fysik utgår från att coulombrepulsionen gör dessa fenomen omöjliga. Det finns däremot inga bevis för att inte olika typer av screening skulle göra tunnling möjlig. Jag spekulerar bl.a. kring vad som händer om en proton rövar en elektron från elektronskalet kring en tung atom. Vilka skeden går protonen igenom under ett kort ögonblick vid bindningsprocessen. Jag tror inte att någon fysiker idag med säkerhet kan säga hur processen går till. Det är fråga om en ytterst icke linjär process. En enkel överslagsberäkning visar att ca. 2eV energi hos protonen räcker till för tunnling in till den tunga atomens kärna. Livstiden hos den tänkta kortlivade neutrala “neutronen” bör vara minst 1E-15s vilket är möjligt om man antar att man ur tomma intet lånar en neutrino (uppskattad energi enligt olika källor ca. 2eV). Observera att den omvända reaktionen d.v.s. neutronsönderfall i elektron, proton och neutrino förekommer hela tiden eftersom en ensam neutron inte är stabil. Ovanstående visar att det _kan_ vara möjligt att med låg sannolikhet transmutera element via kemiska reaktioner (bindningsenergin är typiskt ca. 2eV). Jag är mycket intresserad av kommentarer till ovanstående men inte intresserad av kommentare av modellen knäppskalle eller motsvarande. Jag har ett antal godkända patent av vilket det första gällde ett elektrokemiskt mästystem i anslutning till bestämning av materialparametar för kärnkraftsmaterial (material i primärkretsen). Jag tycker mycket om att spekulera kring okända fenomen men detta skall göras från en fysikalisk grund. Jag _tror_ mig ha en relativt god baskunskap i fysik (fysiker till utbildningen) samt i elektronik. Det är fullt möjligt att det jag spekulerar kring inte är möjligt men motivera i såfall detta!

  Lars Silen
  Fysiker (Finland)

 6. Kommentar till Jacob Wallström:

  Varför anser du ditt citat vara relevant i sammanhanget? Om du tittar vidare på sidorna hittar du också t.ex. poesi — är detta också förbjudet område för en fysiker? För mig är fysik att försöka förstå vår fysiska värld. Som dagens informationssamhälle ganska klart visar finns det mycket annat som också är värt att fundera på. Då man försöker studera sig själv och sitt eget tänkande/agerande hittar man igen nya mysterier. What’s your problem?

 7. Silen. Du envisas med att hävda att satellitmätningar av den lägre atmosfären inte visat förväntad uppvärmning. Som jag visade via min länk är detta dock fel. Dessa satelliter (som f.ö. aldrig var gjorda för att mäta långa temperaturtrender och därför har rätt stora felkällor) gett en trend på mellan 0,13 och 0,26 K/decennium, vilket är fullt jämförbart med markmätningar (där man mycket väl känt till och kontrollerat för värmeförorening sedan 70-talet). Den kurva du visar på din hemsida är baserad på en algoritm som skaparna erkänt har ett teckenfel i sig!

  Du hävdar att solkonstanten ändrats mycket. Vet du hur mycket?
  http://www.ngdc.noaa.gov/stp/SOLAR/IRRADIANCE/irrad.html

  Den kurva av Friis-Christensen och Lassen som du har med som visar på en närmast perfekt korrelation mellan solfläckscykelslängd och temperatur har f.ö. visat sig vara ett falsarium, skapad genom “kreativa” sätt att filtrera data.

  Vi vet måhända inte allt om hur vattenånga beter sig, men den totala känsligheten är ändå ganska kraftigt låst av observationer. Du kan helt enkelt inte förklara existensen av istider om du försöker plocka bort den positiva återkopplingen.

  Sen har Silén tyvärr inte fattat hur komplicerad fysik kan vara han tror att han med miniräknare och lite grundkunskaper i fysik kan få bättre resultat än ledande forskare på området. Ledsen Silén, det får du inte. Du kan som bäst få resultat av den kvalitet Arrhenius fick för hand för hundra år sedan, men även då får du ligga i mer än du gjort hittills.

  Dina transmutationsteorier är än flummigare. T ex får du en livslängd för
  neutronen på 1E-15 s. I verkligheten har den en livslängd på 15 minuter

 8. Thomas: Min källa är http://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/climate_forcing/solar_variability/lean2000_irradiance.txt
  Data finns utritade på min hemsida (ursprunglig källa NASA). Vad som är en “stor” förändring kan ju alltid diskuteras vi talar här om en förändring på kanske 2W under det senaste århundradet. Inverkan nere på marken blir enligt elementär teori ca. 1/4 av detta d.v.s. 0.5W. Solens inverkan under det senaste århundradet är alltså av samma storleksordning som den av IPCC angivna CO2 ekvivalenta uppvärmningen. På solens inverkan bör man lägga samma förstärkningsfaktor som man antar gäller för koldioxidens inverkan vilket gör att inverkan från CO2 bör bli proportionsvis mindre. Problemet med din bild av satellitmätningar är att de har gjorts under en relativt kort tid. Solens enegiutflöde håller nu igen på att minska efter ett stort maximum (det är inte av en slump man har kunnat se stiliga norrsken t.o.m. långt söderut). Det blir mycket intressant att se hur den globala medeltemperaturen kommer att reagera på detta under de närmaste åren om trenden håller i sig. Om du tittar på den globala temperaturen utritad över de senaste tio åren ser du någonting som liknar en omvänd parabel och en tydligt nedåtgående trend. Problemet är att man först med en tidsskala på tiotals år kan säga något säkert om en sådan trend.

  Kommenterar den andra delen av din kommentar separat.

 9. Lars, jag ber om ursäkt om jag sårat dig. Ibland blir det kanske lite opersonligt på nätet och man glömmer bort att det finns verkliga människor bakom.

  Min poäng var väl att visa att dina åsikter var av de okonventionella slaget, men jag kanske kunde ha hittat andra sätt att visa det på. Om du vill kan jag ta bort min kommentar.

 10. Angående transmutation: Jag har inte på stått att det produceras en _neutron_ . Jag är mycket väl medveten om halveringstiden för en konventionell neutron. En konventionell neutron sönderfaller som jag konstaterade n -> p + e + u där u är en neutrino. Om du vill få till stånd den omvända reaktionen kommer neutrinon inte att finnas tillgänglig. Detta betyder att du får ett “fel” i den på detta sätt skapade partikelns energi som är lika med den saknade neutrinon. Kolla således först upp olika uppskattningar (övre gräns) för neutrinons energi och använd Heisenbergs osäkerhetsrelation till att uppskatta livstiden för partikeln. Ju större energi neutrinon antas ha desto kortare tid lever “kvasineutronen” jag har beskrivit. Det verkar råda koncensus 🙁 att neutrinon har en viloenergi på max 1,5 … 2eV. Det är utgående från detta självklart att “kvasineutronen” eller den screenade protonen eller vad det är måste ha en livslängd som är mycket kort (inte 15 minuter). Var har jag resonerat fel?
  Då du har beräknat livslängden kan du enkelt utgående från radien på en typisk atom beräkna hur stor rörelseenergi som behövs för att partikeln skall hinna tunnla in till kärnan då du känner sönderfallstiden. Kolla själv vad du kommer fram till – du har med säkerhet tillräckliga kunskaper.

 11. Silen, här i diskussionen erkänner du att en avkylning av stratosfären är att vänta, men på din hemsida skriver du som om det motbevisar växthuseffekten. Du har i alla fall slutat opponera dig mot mitt konstaterande att dina satellitdata är felaktiga, men innebär det att du också kommer att ändra dem?

  Eftersom beräkningen av koldioxidens inverkan kommer från ett antal oberoende källor så leder inte dina gissningar att solen har större betydelse än väntat till att koldioxiden sklle ha mindre. Om något blir det effekten av aerosoler etc du skulle få motifiera eftersom osäkerheterna där är mycket större. Försöker du förklara för mycket av 190-talets temperaturökning med solvariationer så går du bet på att passa in tidiager seklers temperaturer.

  Jag vet inte var du hämtar data om global temperatur, men någon nedåtgående trend finns då inte i de officiella:
  http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

  Vad gäller din transmutationsteori så är den där beräkningen över din “pseudoneutron” rent nonsensens. du kan inte använda Heissenbergs osäkerhetsprincip som du gör, vilket är synd på sätt och vis eftersom det då skulle varit trivialt att mäta neutrinons vilomassa. För att som du tänker dig skapa en neutron av en proton och en elektron är det t ex inte neutrinons vilomassa du behöver bry dig om utan den totala energiskillnaden mellan produkterna som är mycket större. (vid sönderfall har de bildade partiklarna stor kinetisk energi). Vore det inte bättre om du läste lite mer kvant- och kärnfysik innan du gav dig in på sådant här nonsens?

 12. Jag angav att satellitdata gett en trend på trend på mellan 0,13 och 0,26 K/decennium, Silén länkar till den studie som gav det lägsta av dessa värden. (Trenden hittar man på sista raden). Det är fortfarande inte i överensstämmelse med hans påståenden om att man inte ser någon trend.

 13. Beklagar, kunde inte hålla fingrarna i styr :).
  Kära Tomas 🙁 försök presentera dina uppgifter utan att svärta ner motparten. Ditt påstående att “Det är fortfarande inte i överensstämmelse med hans påståenden om att man inte ser någon trend.” är direkt lögn. Gå upp på sidan (d.v.s. den här sidan: Klimatfakta) och titta på mitt konstaterande:” – Jordens medeltemperatur har sannolikt stigit 0,5 … 0,6 grader under det senaste århundradet.”. Detta ger en hundraårstrend på ca. 0.06 K/decennium. En stor del av denna uppvärmning skedde före 1940 d.v.s. innan man anser att CO2 hade någon större betydelse. Den av Thomas angivna trenden ca. 0,19 +/- 0,065 stämmer med största sannolikhet. Den är dock kraftigt beroende av vilken referenspunkt (startpunkt) man väljer. Väljer man startpunkten till köldhålet kring 1975…1980 får man en skenbar kraftigt stigande trend. Väljer man referensområdet antingen tidigare eller senare blir trenden svagare. Om man tittar på perioden efter temperaturtoppen 1998 ser man mycket lite av en trend trots att koldioxidhalten fortsatt att stiga (med en hastighet som under många år har varit 30…40% av det värde man pluggat in i klimatmodellerna). För att inte ge Thomas extra ammunition är det kanske skäl att notera att klimatet är ett kaotisk system och att man anser att det behövs ca. 30 års mätningar för att man skall kunna tala om någon trend. Man har gjort satellitmätningar sedan 1979 d.v.s. vi har inte ännu satellitdata ens för en enda period. Startpunkten för satellitmätningarna är vid en tid då man varnade för en kommande istid eftersom man sedan 1940-talet kunde se en “tydligt ” nedåtgående temperaturtrend. För de lägre atmosfärlagren finns det dock data från väderballonger som sträcker sig längre bak i tiden. Det vi diskuterar är såvitt jag kan se inte om det finns en växthuseffekt eller om människan kan ha bidragit till den (det verkar självklart att vi gör det i viss mån). Det vi diskuterar är i vilken utsträckning den observerade temperaturökningen beror av en förstärkt CO2 inducerad växthuseffekt och i vilken mån andra faktorer t.ex. Solen inverkar på uppvärmningen. Om man läser min klimatsida är det skäl att glömma absoluter. Jag försöker presentera olika aspekter på problemet. Om jag säger att jag inte ser någon trend skall detta tolkas som “jag ser inte någon klar trend”. Det är självklart att om man plockar fram data från vilken period som helst så kommer man att se en trend som med nästan till visshet gränsande sannolikhet inte är lika med noll. Jag har dock svårt att förstå varför Thomas envisas med att gå till personangrepp i stället för att låta fakta ansamma tala.
  För övriga läsare 🙂 finns det ett antal intressanta länkar. Man har i Danmark 4 Oktober experimentellt kunnat visa hur kopplingen mellan kosmisk strålning och molnbildning fungerar http://www.oism.org/oism/s32p31.htm .
  En ny intressant artikel med mängder av intressanta länkar hittar man på http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=EJZFWSBMCYZVFQFIQMGSFF4AVCBQWIV0?xml=/news/2006/11/05/nwarm05.xml
  . Uppföljningsartikeln med ytterligare intressanta länkar finns på adressen http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/11/12/nclim12.xml&page=1
  . Observera att artikeln i Telegraph _inte_ är en vetenskaplig artikel i betydelsen granskad i det vetenskapliga samfundet. De länkar artikeln ger är dock intressanta att studera.

 14. Silén, om du presenterar felaktiga uppgifter som om de vore sanna får du acceptera att bli “nedsvärtad”, och att du anklagar mig för lögn visar att du inte har något emot “nedsvärtning” själv.

  Påståendet om att man inte kan se någon trend handlar om satellitdata och kommer från din websida där du skriver “Observera att i praktiken ingen uppvärmning av det nedre atmosfärskiktet går att se i satellitmätningarna som startade 1979”. Detta baserat på en figur som innehåller en direkt felaktig version av dessa satellitdata. Nu försöker Silén slingra sig med att det kanske finns en trend och han bara beskrev att han inte såg den. Ledsen, men en trend på 1,3 C/sekel är inte försumbar! Att efter att ha dragit fram “satellitdata” som bevis för att det inte finns någon trend kan man inte heller nu avfärda dem med att de täcker in för kort tid för att vara relevanta, speciellt inte om man sen fortsätter med att välja det extremt varma El Ninoåret 1998 som start för en trend, vilket är klassisk retorik från contrarians.

  Angående dina övriga länkar. Allt Svensmark visade var att kosmisk strålning kan orsaka fler joner och därmed skapa partiklar som i sig är för små att bli kondensationskärnor för moln, därifrån är det många steg till att visa att kosmisk strålning faktiskt ändrar på klimatet. Hela frågan är dessutom irrelevant eftersom mätningar inte visar på någon ökning av infallande kosmisk strålning!
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/10/taking-cosmic-rays-for-a-spin/

  Monctons artikel analyseras rätt väl här:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2006/11/cuckoo-science/#more-367

  Det grövsta och mest uppenbara felet är kanske Moncktons tal om Staphan-Boltzmanns lag. Det är en utmärkt lag för strålning från svartkroppar i vacuum. Däremot är den inte tillämpbar på vad som händer i ett komplicerat system som vår atmosfär och att Monckton tror det visar att han aldrig brytt sig om att sätta sig in i ens grunderna i hur klimatet fungerar. S-Bs lag säger t ex ingenting om all energi som transporteras genom konvektion eller som latent värme i atmosfären.

  Monctons uppföljning där han låtsas be om ursäkt samtidigt som han sätter foten allt fastare i klaverat gör inte saken bättre. Det är ingen tautologi att tala om watt per kvardratmeter per sekun utan direkt felaktigt. Att slarva är en sak, men Moncton förstår tydligen inte ens i sin rättelse hur grundläggande fysikaliska enheter fungerar! osv.

 15. Det är kväll men jag hälsar ändå godmorgon:
  Angående dina övriga länkar. Allt Svensmark visade var att kosmisk strålning kan orsaka fler joner och därmed skapa partiklar som i sig är för små att bli kondensationskärnor för moln, därifrån är det många steg till att visa att kosmisk strålning faktiskt ändrar på klimatet. Hela frågan är dessutom irrelevant eftersom mätningar inte visar på någon ökning av infallande kosmisk strålning!

  På vilket sätt menar du att Svensmarks teori kräver ökad kosmisk strålning för att man skall se en ökad uppvärmning? Har du läst hans artikel i frågan eller för du endast fram din tro i denna sak?

 16. Jag läste nånstans för ett par år sedan att en människa andas ut cirka 5kg CO2 per dygn.1950 var jordens befolkning 2 miljarder,idag är den 6,5.
  Den ökningen måste ju naturligtvis ha en mycket stor betydelse för växthuseffekten.

 17. Nej, eftersom vi absorberar lika mycket kol som vi släpper ifrån oss, via t.ex. vad vi äter. En människa är ingen kolfabrik!

  Däremot konsumerar fler människor mer fossila bränslen och det har betydelse.

 18. Klimatförändring – Ja kanske, eller i ett större perspektiv – kanske inte. Jag blir fascinerad över pajkastningen om vem som har rätt. Det är bara en liten sak som jag funderar över…
  Om man inte entydigt kan ta fram fakta som utan tvivel visar att CO2 är en bov. Det finns ju som sagt en lång rad data som motbestrider det som sagts i IPCCs rapporterna, inkl de forskare och experter som skrivit och granskat rapporten själva. Det vill säga, att det inte är ställt utom allt tvivel att klimatförändringen är skapad av människan.
  Bara för att det är så (att det inte gått att påvisa antropologisk påverkan), måste jag ju inte per definition ha en egen teori om hur det i själva verket är, eller hur??!! Jag konstaterar bara att det sammanlagda forskarkollektivet är oenigt. Det verkar finnas faktorer i klimatet som påverkar temeraturvariationer mer än vi förstått.
  Om, jag säger om, det hade varit så enkelt som att CO2 var boven, så hade alla data i modellerna kunnat påvisa detta, men det har de inte gjort.
  Att då dra slutsatser och förvanska data (någon av de tidigare herrarna påpekade att skeptiker gör… men även “the hockey stick” av Mann är en förvanskning av data… och den har ändå fått ligga till grund för Kyotoavtalet ??!!) är ingen betjänt av.
  Vi behöver leva mer i harmoni med vår natur och våra tillgångar, men att satsa många miljarder på att påvisa CO2 som en bov verkar helt fel. Vi borde istället använda dessa medel på att hjälpa U-länder att skaffa mat och arbeta med vår egen omställning till alternativa energikällor.
  B Hedman
  M Sc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *