Kan man blanda etanol i tanken på en vanlig bil?

Tankar bilBiltillverkarna avråder, men etanolentusiasterna trotsar ändå. De vill köra bil utan att paja klimatet, därför tankar de etanolbränsle i vanliga bensinbilar. Men det är inte riskfritt. Biltillverkarna manar till försiktighet med etanolexperiment då etanolen har andra egenskaper än bensin, bland annat är den mer frätande på vissa material. Men det är svårt att hitta svenska bilister som verkligen råkat ut för etanolhaverier.

I takt med den växande insikten om att våra fossilbränsledrivna bilar hotar och skadar klimatet, börjar allt fler fundera över etanol som alternativ till bensin. Etanolen, som produceras av råvaror från skog och åker, räknas ju till de förnybara bränslena som anses mindre skadliga för klimatet.

Under de senaste åren har det lanserats en rad bilar som kan tankas med E85 (85 procent etanol). Men att köpa ny bil är ett alltför stort steg för många, åtminstone om enbart klimatvänligare bränsle är drivkraften.

Men även utan bilbyte kan byte av bränsle vara möjligt, åtminstone delvis. Det finns redan tusentals bilister som blandar in etanol i tanken på sina bensinbilar. Först tankar de ett antal liter bensin, och sedan ett antal liter E85, en så kallad dubbeltankning. Detta utan minsta tekniska ombyggnad av bilens bränsle- och tändningssystem.

Redan idag är all bensin som säljs i Sverige spetsad med 5 procent etanol, och det förs en politisk diskussion om att öka låginblandningen till 10 procent. Men det är bara en försmak av de halter som de riktiga etanolentusiasterna kommer upp i.

Det finns bilägare som kört med hela 100 procent E85 i sina bensinbilar, och påstår sig ha sluppit problem, åtminstone så länge utomhustemperaturen är över nollstrecket.

Etanol är lite kinkigt som motorbränsle vid lägre temperaturer. Orsaken är att den inte förångas lika lätt som bensin, varför bränsleblandningen blir för mager för att tända riktigt. Det är inte ovanligt med startsvårigheter vid riktigt kallt väder och hög andel etanol. Motorvärmare är bästa sättet att komma runt den problematiken. Startgas är ett annat. Annars är ett självklart motmedel att tillfälligt öka andelen bensin vid kallare väderperioder, vilket man gjort i den så kallade Vinteretanolen där bensinhalten är 25 procent. Det är dock få som kör okonverterade bilar på ren E85. Mer utbrett tycks det vara att hålla sig kring 30-50 procents inblandning.

Hur kan då detta fungera? Bilarna är ju ändå byggda för bensin. Jo, precis som bensin är etanol en eldfängd vätska som antänds och brinner explosivt, vilket gör att den kan fungera i förbränningsmotorer.

Moderna bilmotorer är försedda med styrbox och lambdasond som anpassar bränsle/luftblandningen som motorn matas med. Normalt sett kompenserar styrboxen för etanolens delvis andra egenskaper, vilket underlättar vid exempelvis kallstarter. Äldre bilar med förgasare kan vara knepigare att köra på etanol, utan att justera förgasaren.

Men blandtankning i bensinbilar är inte fritt från invändningar. Biltillverkarna avråder tydligt från bränsleexperiment och påpekar att garantin inte gäller om motorskador uppstår på grund av etanolinblandning. Ove Johansson vid Volkswagens tekniska avdelning varnar för motorstörningar då bensinbilarna inte är anpassade för högre etanolhalter.

– Tankarmaturen som visar bränslenivån kan angripas av etanolen och givaren kan bli deformerad. Då riskerar man motorstopp, hävdar Ove Johansson.

Bo Larsen, presschef hos Volvo Personbilar Sverige, siktar in sig på avgasreningen.

– Emissionsbilden störs och halterna av kolväten och kväveoxider i avgaserna förändras, säger han och förklarar det med att motorstyrsystemen inte är avsedda för höga etanolhalter. Vidare konstaterar han att biltillverkarna har ett lagstiftat ansvar för avgasreningen i 15 000 mil eller 8 år. Ändrar man bränslet, så tar inte Volvo ansvaret vid skador.

Däremot ser inte Bo Larsen några direkta skaderisker för bränslesystemet i en Volvo. Volvobilarna säljs på marknader där åtminstone en 10-procentig etanol blandning förekommer, och detta ska alla modeller klara.

– Vi försöker ha samma kravspecifikation på bilarnas detaljer, så att vi inte behöver bygga separata bilmodeller för olika marknader.

Ford har etanolerfarenheter, från bland annat Focus Flexifuel som kan köras på ren E85, och vet vilka speciella krav etanolen ställer.

– Etanolen är mer korrosiv, så den modellen har tuffare material i packningarna, säger Peter Chadwick, marknadschef för Ford i Sverige. Topplocket är modifierat och bränslepumpen är en annan , men den stora skillnaden är motorstyrningen som klarar av att växla mellan olika bränslen, upplyser han.

Etanolbränslet kräver tätare oljebyte. Normala 2 000 mil som bytesintervall har krympt till 1 000 mil hos Ford.

När det gäller att tanka etanol i bensinmodellerna är Ford avvisande.

– Vi avråder bestämt från mer etanol än de 5 procent som finns i bensinen, är Peter Chadwicks ståndpunkt.

Även Motormännens motorexpert Terje Eklund manar till försiktighet.

– De som experimenterar med E85 utan problem har tur. Det ska köras i bilar som är anpassade annars kan det ställa till dyra skador i bränslesystemet, befarar han.

Han utesluter dock inte att det kan fungera med en lägre inblandning, kanske 10-15 procent, men absolut inte mer.

– Troligen tar det inte så lång tid innan skador och problem uppstår. Den som redan börjat med etanol och inte haft problem, bör kunna fortsätta.

Terje Eklund understryker allvaret i biltillverkarnas varningar.

– Jag ser inte någon anledning att tvivla på deras råd att avstå. Varför skulle de avhålla bilister att använda etanol, om det vore bra, säger han.

Via svenska Vägverket hittar vi uppgifter från en australiensk rapport där man gjort utvärderingar av 20 procents etanolinblandning i icke konverterade bilar. Där konstaterades en ökad förslitning vid start på grund av att etanolen tvättar bort oljefilmen från motorkomponenter. Korrosionsskador på de delar av bränslesystemet som bestod av metallerna stål, zink och aluminium, samt plaster och elastomerer (polymerer med gummiegenskaper) kunde också avläsas. Slutsatserna blev att bilarna inte var lämpade för etanol. Vägverket drar slutsatsen att samma förhållanden rimligen gäller i Sverige.

Motorindustrin och experterna höjer alltså ett varningens finger. Att ge grönt ljus till etanol hade varit tjänstefel, för bensinbilarna är ju trots allt byggda för just bensin. Etanol är ett annat bränsle med andra specifikationer.

Men det är ändå svårt att hitta fall av skador och haverier orsakade av etanolbränsle. Ett skäl kan vara att det är få bensinbilar som gått riktigt långt med etanolblandning. Dock har vi stött på bilägare som påstått sig kört över 10 000 mil utan problem.

Klimatfakta har plöjt och sökt på nätet. Vi har endast hittat ett fall av allvarliga motorskador. Det var dock andrahandsuppgifter om någon som kört en okonverterad bil på ren E85 och belastat motorn mycket hårt.

Ser man till de farhågor som diskuteras på internetforum, skulle eventuella motorhaverier kunna bero på för mager bränsleblandning som ger alltför höga förbränningstemperaturer. Motorventilerna och kolvarna hinner inte kylas, vilket kan knäcka motorn.

När vi intervjuar Per-Martin Roos, teknisk chef på OKQ8, ger han en bild i linje med etanolbilisternas praktiska erfarenheter. Han ger inte mycket för varningar om att etanol är kemiskt aggressivt och kan skada bränslesystemet.

– Vi har hanterat E85 och E10 under snart tio års tid, och det ger inga problem med dagens packningsmaterial, säger Per-Martin Roos men medger att etanolen är lite mer uttorkande än bensin. Några praktiska konsekvenser, som skador på packningar i bränslesystemet, bör det dock inte ge:

– Så länge man inte rör packningarna är det inte någon fara.

Inte heller tank eller bränslerör riskerar skador. Det är material som normalt tål etanol, uppger Per-Martin Roos.

Han rekommenderar ändå viss försiktighet med etanol i bensinen, eftersom olika bilmodeller kan reagera olika.

– Ju mer man blandar i desto större är riskerna. 5-10 procent är inga problem och upp till 20 procent kan man troligen gå. Men sedan kan det bli kinkigare och bilen lär bli svårstartad när det är kallt ute.

Den som vill pröva etanol, bör alltså börja med en ganska låg inblandning i bensinen. Sedan ökar man successivt till dess att man funnit en nivå som man tycker att bilen går bra på. Med hänsyn till att etanolen gör bilen temperaturberoende, så är alltså en lägre inblandning på vintern att rekommendera.

Ett tag var etanolen inne på grund av den fördelaktiga prisbilden jämfört med den dyra bensinen. Nu har bensinpriserna rasat och den ekonomiska vinsten med etanol är i princip borta.

Etanolen kostar runt 8 kronor litern, medan bensinen ligger strax under 11 kronor. Men eftersom etanolen har ett lägre energiinnehåll så går det åt större mängd bränsle. Ökningen brukar anges till en faktor 1,3 med ren etanol i tanken.

Vid låg inblandning, cirka 20 procent etanol, är det åtskilliga som uppger att bensinförbrukningen sjunker något. Med ökad andel etanol stiger utan tvivel mängden förbrukat bränsle.

Huvudvitsen med E85 är att minska utsläppen av fossil koldioxid. Men hur påverkar en inblandning av etanol övriga avgasutsläpp, i bilar vars avgasreningen är konstruerad för enbart bensin?

Bilprovningen, som testar bilarnas avgaser, har inte kunnat hitta ökade utsläpp av koloxid eller kolväten. Man mäter inte kväveoxiderna (NOx), som verkar försurande, men det finns starka skäl att tro att de ökar, anser Michael Eng som är miljöingenjör vid Bilprovningen.

– Etanolens lägre energiinnehåll gör att det går åt cirka 30 procent mer bränsle. Det kan inte motorelektroniken kompensera för. Med en stor andel etanol går motorn magert, vilket ökar temperaturen som i sin tur för med sig ökade halter av kväveoxider. Det kan troligen bli en kraftig ökning samtidigt som halten koloxid och oförbränt bränsle minskar.

Denna artikel bygger delvis på ett reportage som Björn Åslund skrivit för tidningen Motor som publicerades i början 2005.

Länktips

  • etanolbil.eu har en lista på över 400 olika bilar (konverterade och icke konverterade) med information om hur stor inblandning av E85 de klarat enligt bilägarna!
  • etanol.nu diskuterar konvertering och etanolinblandning i bensinbilar.
  • etanolbil.com är en portal med länkar om etanol och bilkörning
  • www.miljofordon.org är en portal om miljöbilar (där man argumenterar mot konvertering).
  • www.baff.info. Stiftelsen BioAlcohol Fuel Foundations sida med information om etanolproduktion och forskning kring denna. (Argumenterar för etanol, tar sig bl.a. an 20 vanliga myter om etanol).
  • etanol-i-tanken.nu säljer konverteringssatsen Flextek som berör frågor kring etanol och konvertering.
  • etanolexperten.se. Peter Hallgrens privata hemsida om konvertering.